Domov / Home Poradňa / About SBT Chup psa

CHRUP PSA

Je dôležitý nielen z exteriérového hľadiska, ale aj zdravotného. Preto aj vo voľnej prírode jedinec bez zubov či s chybami chrupu hynie dôsledkom zlého prímania a spracovania potravy. Pri kúpe šteniatka už nemáme veľkú možnosť ovplyvniť chrup a jeho vývoj preto je úlohou chovateľa z geneticého aspektu voliť rodičov so správnym chrupom. Šteniatka sa rodia bezzubé. Prvé mliečne zuby (28zubov) sa začnú prerezávať medzi 3 až 8 týždňom. Pri mliečnom chrupe sa dá posúdiť len zhryz ( predkus, podkus, kliešťový, nožnicový). Vývoj zhryzu je v ďalších mesiacoch ovplyvniteľný napr. naťahovaním sa so šteňaťom o handru, či peška. Dá sa tak mierne upraviť podkus, ale tiež sa dá pokaziť ideálny zhryz, ktorý nesprávnou hrou s peškom môže vyústiť do predkusu. Trvalé zuby (42zubov) začnú rásť v 4 až 8 mesiaci. Ďasná sú napuchnuté a mierne zapálené. Šteňatá začnú byť nervózne, slintajú, odmietajú potravu, poniektoré i zvracajú. V tomto období sa šteňatá snažia zmierniť bolesť a tlak rastúcich zubov obhrýzaním tvrdých predmetov, pričom sa ľahšie odstránia mliečne, už nepotrebné zuby.
Čo sa týka chovnosti a kontroli chrupu i keď je v iných krajinách rôzna, v Slovenskom chove je povolený počet chýbajúci zubov u SBT:
2 zuby P ( črenový ) a 2 zuby M ( stolička ). Zhryz : nožnicový.
Štandard SBT určuje nožnicový zhryz t.j. vrchné rezáky tesne prekrývajú spodné. Zuby zasadené kolmo v ďasnách.
Za normálnych okolností má pes každého typu následovný počet zubov na jednej strane čeľuste (kvadrante):
Horná čeľusť : 3 rezáky, 1 špicák, 4 črenové, 2 stoličky
Spodná čeľusť :  3 rezáky, 1 špicák, 4 črenové, 3 stoličky
Označovanie zubov je prevzaté z latinských názvov :
predné zuby (rezáky) – intersticini -  I1, I2, I3
očné zuby – canini – C
črenové zuby  – premolares – P1, P2, P3, P4
stoličky – molares – M1, M2, M3
Jaromír Dostál : Chov psů – genetika v kynologické praxi .
„Každý zub je samostatnou genetickou jednotkou, jeho rast je kontrolovaným jedným génom. Chudozubosť, rovnako ako výskyt nadpočetných zubov je vadou recesívnou."
Dominantný je vývoj nožnicového a kompletného chrupu.
To je dobrá správa pre chovateľov. Takto sa dajú chýbajúce zuby (tolerované štandardom) u potomstva „vylepšiť“ párením jedinca u ktorého chýbajú zuby s jedincom ktorý má kompletný a bezchybný chrup.
Vadu chrupu spoznáte približne do 8. mesiaca veku psa, narozdiel od vady srdca či iných geneticky zdedených chorôb veľakrát až po smrti a po splodení rady potomkov...
Pojmy dominantný a recesívny znak :
- znak dedený dominantne, znamená to, že ak jedinec vlohu pre daný znak zdedil, prejaví sa u neho a môžeme ten znak vidieť
- znak dedený recesívne, môže byť jedinec jeho nositeľom, ale znak sa u neho neprejaví
Recesívne dedené znaky sa prejavia navonok len vtedy, ak jedinec získal tento znak v recesívnej forme od oboch rodičov.
Príklady :
1. Obaja rodičia plnochrupí. Jeden je nositeľom vlohy pre chudozubosť.
Výsledok : všetky šteňatá plnochrupé, ale polovica z nich môže byť nositeľom chudozubosti.
2. Obaja rodičia plnochrupí. Obaja nositelia vlohy pre chudozubosť.
Výsledok : 25 % plnochrupých a nebudú prenášať vlohu pre chudozubosť, 50 % plnochrupých s vlohou pre chudozubosť a 25 % potomkov bude mať chýbajúce zuby.
3. Jeden rodič plnochrupý bez vlohy na chudozubosť a druhý rodič má chýbajúce zuby.
Výsledok : šteňatá budú plnochrupé, ale všetky budú prenášať vlohu pre chudozubosť.
4. Jeden rodič plnochrupý s vlohou na chudozubosť a druhý rodič chýbajúce zuby.
Výsledok : 50 % plnochrupých s vlohou pre chudozubosť a 50 % chýbajúce zuby.

Kompletný chrup

Nožnicový zhryz t.j. vrchné rezáky tesne prekrývajú spodné


Obdobia rastu zubov a čas povinných očkovaní a odčervovaní

´ Jayos ´